همان لنگه کفش بنفش

همان لنگه کفش بنفش

235 291 admin

♦همان لنگه کفش بنفش

(داستان كودك)

♦تصويرگر: ماهني تذهيبي

♦ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

♦چاپ اول ۱۳۸۲/ چاپ دوم ۱۳۸۶/سوم ۱۳۹۵

لنگه کفش بنفش دربه‌در به دنبال جفتش می‌گردد. نویسنده‌ای او را پیدا می‌کند تا داستانش را بنویسد. نویسنده چند جور داستان او را می‌نویسند و هربار داستان را به شکلی پایان می‌دهد، اما لنگه کفش هیچ‌کدام از آنها را دوست ندارد…