فهرست كتاب‌ها
فهرست و اطلاعات بیش از ۸۰ عنوان کتاب را اینجا ببینید.

کتاب‌های منتشر شده:

۱. ماجرای روباه و زنبور/ داستان منظوم کودک/ چاپ اول ۱۳۷۰/  نشر راهگشا

۲. دفترمهران/شعر کودک / چاپ اول ۱۳۷۲/  نشر راهگشا

۳. مار و پله/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۷۳/ انتشارات سروش ♦ کتاب برگزیده

۴. ماشو در مه/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۳/ نشر سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵. سمفونی حمام/ مجموعه داستان نوجوان /چاپ اول ۱۳۷۴/ نشر قديانی

۶. گاه روشن گاه تاريك/ رمان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۷۴/ انتشارات مدرسه

۷. مهمان مهتاب/ رمان نوجوان-بزرگسال /چاپ اول ۱۳۷۵/ انتشارات صرير ♦ کتاب برگزیده

۸. بزرگترين خط‌كش دنيا/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۵/ انتشارات سوره مهر

۹. انگشت مجسمه/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات سوره مهر

۱۰. آبی‌تر از آبی/بازنویسی خاطرات داستانی، نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات ذكر

۱۱. بیا آواز بخوانیم/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات پریسا

۱۲. آهنگی برای چهارشنبه‌ها/ رمان نوجوان، بزرگسال / چاپ اول ۱۳۷۷/ انتشارات روزگار

۱۳. اميركبير فقط‌ اسم‌ يك خيابان نيست/رمان نوجوان / ۱۳۷۷ / انتشارات روزگار

۱۴. اميركبيرزندگی‌نامه، نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۷/ انتشارات مدرسه ♦ کتاب برگزیده

۱۵. كلاغ كامپيوتر/داستان بلندنوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات سوره مهر

۱۶. هندوانه به شرط عشق (دو داستان) مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات عصر

۱۷. داركوب و كرگدن/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات به نشر

۱۸. هديه خيس/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات به نشر

۱۹. روزنامه سقفی همشاگردی-جلد۱ / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول ۱۳۷۸/ نشر افق

۲۰. بن بست حقيقت/ داستان ناتمام / چاپ اول ۱۳۷۸/ انجمن نويسندگان کودک و نوجوان

۲۱. نمكی و مارعينكی/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات سوره مهر

۲۲. خواجه نظام‌الملكزندگی‌نامه نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات مدرسه

۲۳. گزيده ادبيات معاصر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات نيستان

۲۴. عشق و آينه/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۲۵. چراغ لالهزندگی‌نامه داستانی اقبال لاهوری / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات ذكر

۲۶. روزنامه سقفی همشاگردی- جلد۲ / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول ۱۳۸۰/ نشر افق

۲۷. دو لقمه‌ی چرب و نرم/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات ويژه نشر ♦ کتاب برگزیده

۲۸. شكستنی/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات آفتاب انديشه

۲۹. مرده‌ای كه زنده شد/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات آفتاب انديشه

۳۰. لولوی زيبای قصه گو/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۳۱. سفر به خير سلطان سنجر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۱/ انتشارات ذكر

۳۲. لطيفه‌های ورپريده (جلدسوم همشاگردی) /مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۱/ انتشارات پيدايش

۳۳. همان لنگه كفش بنفش/ چاپ اول ۱۳۸۲/داستان کودک / كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۳۴. لبخندهای كشمشی يك خانواده خوشبخت/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۲/ انتشارات چرخ فلك

۳۵. حیاط خلوت/رمان بزرگسال / چاپ اول ۱۳۸۲/ انتشارات ققنوس ♦ کتاب برگزیده

۳۶. آقارنگی و گربه ناقلا/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۲/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦  کتاب برگزیده

۳۷. سيب سرخ سوسن / ۳ داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات به نشر

۳۸. در روزگاری كه هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات چرخ فلك

۳۹. بندرختی كه برای خودش دل داشت/مجموعه داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات چرخ فلك

۴۰. سنگ‌های آرزو/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۵/ انتشارات علمی فرهنگی ♦  کتاب برگزیده

۴۱. كنار درياچه نيمكت هفتم/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۵/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۲. شام سرد شد کوتی‌کوتی (قصه‌های كوتی كوتی-۱) /داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۶/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۴۳. دکتر قریب /زندگی‌نامه داستانی، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۶/ انتشارات مدرسه

۴۴. خنده به شرط قلقلك/مجموعه شعر نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات پيدايش

۴۵. مهمان مهتاب (ويرايش جديد) /رمان بزرگسال، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۶. یکشب از هزار شب/منتخب داستان کوتاه و بلند، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات تکا

۴۷. از صدای باران خوشم می‌آيد/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات حوض نقره ♦ کتاب برگزیده

۴۸. به دنبال بی‌تا/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۷/ نشر قو

۴۹. پری نازه دست درازه/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات به‌نشر

۵۰. عقرب‌های کشتی بمبکرمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۸/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۵۱. دیو دیگ به سرداستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۸/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۵۲. هندوانه به شرط عشق(ویرایش جدید)/ مجموعه ۶ داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات چرخ‌فلک

۵۳. چغازنبیلمستند و داستان کودک و نوجوان/ چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات مدرسه

۵۴. هستیرمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۹/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۵. خوزستانمستند کودک و نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۹/ انتشارات مدرسه

۵۶. پی‌تی‌کو پی‌تی‌کومجموعه داستان کودک/ چاپ اول ۱۳۹۱/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۷. گلستان سعدیبازآفرینی ۱۸حکایت از سعدی /۱۳۹۱/سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵۸. خاطرات خون‌آشام عاشقمجموعه داستان نوجوان/ ۱۳۹۲/ کتاب چرخ‌فلک

۵۹. این وبلاگ واگذار می‌شودرمان نوجوان/ ۱۳۹۲/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۶۰. روزگار شیرین/ رمان بزرگسال (اقتباسی از خسرو شیرین نظامی گنجوی) /۱۳۹۲/ نشر ویدا

۶۱. درختی که خوابش می‌آمدداستان کودک/ ۱۳۹۳/ نشر پیدایش

۶۲. قصه‌ی طوطی خانم و آقای بازرگان/ (بازآفرینی از مثنوی مولوی) / ۱۳۹۳/ انتشارات همشهری♦ کتاب برگزیده

۶۳. سرما نخوری کوتی‌کوتی (قصه‌های كوتی كوتی-۲) / ۱۳۹۳/ کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان

۶۴. دنیا را بلرزان کوتی‌کوتی (قصه‌های كوتی كوتی-۳) / ۱۳۹۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۶۵. بفرمایید پیراشکی شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد اول) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۶. چه بویی داشت جوراب‌های شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد دوم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۷. بگذار بروم مدرسه شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد سوم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۸. کلاغ بی‌نمک نخور شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد چهارم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۹. غذایی خوشمزه برای شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد پنجم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۰. خواننده‌ی نسل جوان شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد ششم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۱. خاله شمسی کجاست شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هفتم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۲. عید شما مبارک شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هشتم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۳. هویج‌بستنی / مجموعه داستان نوجوان/ ۱۳۹۳/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۷۴. زیبا صدایم کنرمان نوجوانان/ ۱۳۹۴/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۷۵. وقتش رسيده كمي‌ پسته بشكنيم / شعر نوجوانان/ ۱۳۹۴/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۷۶. بشو و نشوقصه‌ی کودک/ ۱۳۹۴/ چکه

۷۷. من و غولک و قالیچه‌ی پرنده/ داستان کودک/ ۱۳۹۵/نشر شهر

۷۸. نوش‌جان آقا بزه/ قصه‌ی کودک/ ۱۳۹۵/دانش‌نگار

۷۹. جشن تولد پر دردسر/ (جلد اول، گروه ۱+۵  مجموعه رمان كودك)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۰. مردی که خودش را پیدا کرد/ (جلد دوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۱. جنازه… با اجازه/ (جلد سوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۲. بیز… بیز… بیزینس/ (جلد چهارم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۳. چتری با پروانه‌های سفید/ داستان کودک/ ۱۳۹۶/ نشر فاطمی♦ کتاب برگزیده

۸۴. خاطرات خون‌آشام عاشق (دفتر دوم)/ داستان نوجوان/ ۱۳۹۷/ انتشارات کتاب چرخ‌فلک

۸۵. چطور باید یک ماشین را به حمام برد (جلد۱، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۸۶. شلنگ آب فش‌فشو (جلد۲، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۸۷. شیر آب حرف گوش کن (جلد۳، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۸۸. گربه چه مهربان شده! داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات علمی فرهنگی (کتاب‌های پرنده آبی)

۸۹. برف و آفتاب (داستان بیژن و منیژه)/ رمان نوجوان اقتباس از شاهنامه فردوسی/۱۳۹۸/ نشر فاطمی (کتاب‌های طوطی)

۹۰. اگر زمین مثل سیب‌زمینی چروکیده شود (جلد۴، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۱. با کتلت‌ها شوخی نکن (جلد۵، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۲. دختری با یک گوشی تلفن و آب بی‌زبان (جلد۶، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

به زودی منتشر خواهد شد:

آهنگی برای چهارشنبه‌ها/ پیدایش

موش سر به هوا / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به من بگو سمندر/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

همیشه نه، گاهی وقت‌ها / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شنگل و منگل و چنگل (۴ جلدی) نردبان (انتشارات فنی ایران)

عمه خانم و ماجراهای آبکی (۶ جلد) نردبان (انتشارات فنی ایران)

روزی روزگاری

فرهاد حسن‌زاده

فرهاد حسن زاده، فروردین ماه ۱۳۴۱ در آبادان به دنیا آمد. نویسندگی را در دوران نوجوانی با نگارش نمایشنامه و داستان‌های کوتاه شروع کرد. جنگ تحمیلی و زندگی در شرایط دشوار جنگ‌زدگی مدتی او را از نوشتن به شکل جدی بازداشت. هر چند او همواره به فعالیت هنری‌اش را ادامه داد و به هنرهایی مانند عکاسی، نقاشی، خطاطی، فیلنامه‌نویسی و موسیقی می‌پرداخت؛ اما در اواخر دهه‌ی شصت با نوشتن چند داستان‌ و شعر به شکل حرفه‌ای پا به دنیای نویسندگی کتاب برای کودکان و نوجوانان نهاد. اولین کتاب او «ماجرای روباه و زنبور» نام دارد که در سال ۱۳۷۰ به چاپ رسید. حسن‌زاده در سال ۱۳۷۲ به قصد برداشتن گام‌های بلندتر و ارتباط موثرتر در زمینه ادبیات کودک و نوجوان از شیراز به تهران کوچ کرد…

دنیای کتاب‌ها... دنیای زیبایی‌ها

کتاب‌ها و کتاب‌ها و کتاب‌ها...

فرهاد حسن‌زاده برای تمامی گروه‌های سنی کتاب نوشته است. او داستان‌های تصویری برای خردسالان و کودکان، رمان، داستان‌های کوتاه، بازآفرینی متون کهن و زندگی‌نامه‌هایی برای نوجوان‌ها و چند رمان نیز برای بزرگسالان نوشته است.

ترجمه شده است

به زبان دیگران

برخی از کتاب‌های این نویسنده به زبان‌های انگلیسی، چینی، مالایی، ترکی استانبولی و کردی ترجمه شده و برخی در حال ترجمه به زبان عربی و دیگر زبا‌ن‌هاست. همچنین تعدادی از کتاب‌هایش تبدیل به فیلم یا برنامه‌ی رادیو تلویزیونی شده است. «نمكی و مار عينكي»، «ماشو در مه» و «سنگ‌های آرزو» از كتاب‌هايي هستند كه از آن‌ها اقتباس شده است.

بعضی از ویژگی‌های آثار :

  • نویسندگی در بیشتر قالب‌های ادبی مانند داستان كوتاه، داستان بلند، رمان، شعر، افسانه، فانتزی، طنز، زندگينامه، فيلم‌نامه.
  • نویسندگی برای تمامی گروه‌های سنی: خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال.
  • خلق آثاری تأثیرگذار، باورپذیر و استفاده از تكنيك‌های ادبی خاص و متفاوت.
  • خلق آثاری كه راوی آن‌ها کودکان و نوجوانان هستند؛ روايت‌هايی مملو از تصویرسازی‌های عینی و گفت‌وگوهای باورپذير.
  • پرداختن به موضوع‌های گوناگون اجتماعی چون جنگ، مهاجرت، کودکان كار و خيابان، بچه‌های بی‌سرپرست يا بدسرپرست و…
  • پرداختن به مسائلی که کمتر در آثار کودک و نوجوان دیده می‌شود، مانند جنگ و صلح، طبقات فرودست، افراد معلول، اختلالات شخصیتی‌ـ‌روانی و…
  • تنوع در انتخاب شخصیت‌های محوری و كنشگر (فعال). مشخصاً دخترانی که علیه برخی باورهای غلط ایستادگی می‌کنند.
  • بهره‌گیری از طنز در کلام و روایت‌های زنده و انتقادی از زندگی مردم كوچه و بازار.
  • زبان ساده و بهره‌گیری اصولی از ویژگی‌های زبان بومی و اصطلاح‌های عاميانه و ضرب‌المثل‌ها.

او حرف‌های غیرکتابی‌اش را این‌جا می‌نویسد.

به دیدارش بیایید و صدایش را بشنوید