فهرست كتاب‌ها
فهرست و اطلاعات بیش از ۸۰ عنوان کتاب را اینجا ببینید.

کتاب‌های منتشر شده:

 • ماجرای روباه و زنبور/ داستان منظوم کودک/ چاپ اول ۱۳۷۰/  نشر راهگشا
 • دفترمهران/شعر کودک / چاپ اول ۱۳۷۲/  نشر راهگشا
 • مار و پله/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۷۳/ انتشارات سروش ♦ کتاب برگزیده
 • ماشو در مه/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۳/ نشر سوره مهر ♦ کتاب برگزیده
 • سمفونی حمام/ مجموعه داستان نوجوان /چاپ اول ۱۳۷۴/ نشر قديانی
 • گاه روشن گاه تاريك/ رمان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۷۴/ انتشارات مدرسه
 • بزرگترين خط‌كش دنيا/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۵/ انتشارات سوره مهر
 • انگشت مجسمه/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات سوره مهر
 • بیا آواز بخوانیم/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات پریسا
 • اميركبير فقط‌ اسم‌ يك خيابان نيست/رمان نوجوان / ۱۳۷۷ / انتشارات روزگار
 • اميركبير/ زندگی‌نامه، نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۷/ انتشارات مدرسه ♦ کتاب برگزیده
 • کلاغ كامپيوتر/داستان بلندنوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات سوره مهر
 • داركوب و كرگدن/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات به نشر
 • هديه خيس/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات به نشر
 • روزنامه سقفی همشاگردی-جلد۱ / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول ۱۳۷۸/ نشر افق
 • نمكی و مارعينكی/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات سوره مهر
 • خواجه نظام‌الملك / زندگی‌نامه نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات مدرسه
 • گزيده ادبيات معاصر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات نيستان
 • عشق و آينه/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده
 • چراغ لاله / زندگی‌نامه داستانی اقبال لاهوری / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات ذكر
 • روزنامه سقفی همشاگردی- جلد۲ / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول ۱۳۸۰/ نشر افق
 • دو لقمه‌ی چرب و نرم/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات ويژه نشر ♦ کتاب برگزیده
 • شكستنی/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات آفتاب انديشه
 • مرده‌ای كه زنده شد/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات آفتاب انديشه
 • لولوی زيبای قصه گو/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده
 • لطيفه‌های ورپريده (جلدسوم همشاگردی) /مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۱/ انتشارات پيدايش
 • همان لنگه كفش بنفش/ چاپ اول ۱۳۸۲/داستان کودک / كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده
 • لبخندهای كشمشی يك خانواده خوشبخت/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۲/ انتشارات چرخ فلك
 • حیاط خلوت/رمان بزرگسال / چاپ اول ۱۳۸۲/ انتشارات ققنوس ♦ کتاب برگزیده
 • آقارنگی و گربه ناقلا/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۲/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦کتاب برگزیده
 • سيب سرخ سوسن / ۳ داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات به نشر
 • در روزگاری كه هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات چرخ فلك
 • بندرختی كه برای خودش دل داشت/مجموعه داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات چرخ فلك
 • سنگ‌های آرزو/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۵/ انتشارات علمی فرهنگی ♦کتاب برگزیده
 • كنار درياچه نيمكت هفتم/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۵/ نشر افق ♦کتاب برگزیده
 • شام سرد شد کوتی‌کوتی (قصه‌های كوتی كوتی-۱) /داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۶/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده
 • دکتر قریب /زندگی‌نامه داستانی، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۶/ انتشارات مدرسه
 • خنده به شرط قلقلك/مجموعه شعر نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات پيدايش
 • مهمان مهتاب (ويرايش جديد) /رمان بزرگسال، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده
 • یکشب از هزار شب/منتخب داستان کوتاه و بلند، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات تکا
 • از صدای باران خوشم می‌آيد/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات حوض نقره ♦ کتاب برگزیده
 • به دنبال بی‌تا/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۷/ نشر قو
 • پری نازه دست درازه/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات به‌نشر
 • عقرب‌های کشتی بمبک/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۸/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده
 • دیو دیگ به سر/ داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۸/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • هندوانه به شرط عشق/ مجموعه ۶ داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات چرخ‌فلک
 • چغازنبیل/ مستند و داستان کودک و نوجوان/ چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات مدرسه
 • هستی/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۹/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦کتاب برگزیده
 • خوزستان/ مستند کودک و نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۹/ انتشارات مدرسه
 • پی‌تی‌کو پی‌تی‌کو/ مجموعه داستان کودک/ چاپ اول ۱۳۹۱/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦کتاب برگزیده
 • گلستان سعدی/ بازآفرینی ۱۸حکایت از سعدی /۱۳۹۱/سوره مهر ♦ کتاب برگزیده
 • خاطرات خون‌آشام عاشق (دفتر اول) / مجموعه داستان نوجوان/ ۱۳۹۲/ کتاب چرخ‌فلک
 • این وبلاگ واگذار می‌شود/ رمان نوجوان/ ۱۳۹۲/ نشر افق ♦کتاب برگزیده
 • روزگار شیرین/ رمان بزرگسال (اقتباسی از خسرو شیرین نظامی گنجوی) /۱۳۹۲/ نشر ویدا
 • درختی که خوابش می‌آمد/ داستان کودک/ ۱۳۹۳/ نشر پیدایش
 • قصه‌ی طوطی خانم و آقای بازرگان/ (بازآفرینی از مثنوی مولوی) / ۱۳۹۳/ انتشارات همشهری♦ کتاب برگزیده
 • سرما نخوری کوتی‌کوتی (قصه‌های كوتی كوتی-۲) / ۱۳۹۳/ کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان
 • دنیا را بلرزان کوتی‌کوتی (قصه‌های كوتی كوتی-۳) / ۱۳۹۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • بفرمایید پیراشکی شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد اول) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه
 • چه بویی داشت جوراب‌های شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد دوم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه
 • بگذار بروم مدرسه شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد سوم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه
 • کلاغ بی‌نمک نخور شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد چهارم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه
 • غذایی خوشمزه برای شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد پنجم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه
 • خواننده‌ی نسل جوان شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد ششم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه
 • خاله شمسی کجاست شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هفتم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه
 • عید شما مبارک شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هشتم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه
 • هویج‌بستنی / مجموعه داستان نوجوان/ ۱۳۹۳/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده
 • زیبا صدایم کن/ رمان نوجوانان/ ۱۳۹۴/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده
 • وقتش رسيده كمي‌ پسته بشكنيم / شعر نوجوانان/ ۱۳۹۴/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • بشو و نشو/ قصه‌ی کودک/ ۱۳۹۴/ چکه
 • من و غولک و قالیچه‌ی پرنده/ داستان کودک/ ۱۳۹۵/نشر شهر
 • نوش‌جان آقا بزه/ قصه‌ی کودک/ ۱۳۹۵/دانش‌نگار
 • جشن تولد پر دردسر/ (جلد اول، گروه ۱+۵  مجموعه رمان كودك)/ ۱۳۹۶ / نشر افق
 • مردی که خودش را پیدا کرد/ (جلد دوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق
 • جنازه… با اجازه/ (جلد سوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق
 • بیز… بیز… بیزینس/ (جلد چهارم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق
 • چتری با پروانه‌های سفید/ داستان کودک/ ۱۳۹۶/ نشر فاطمی♦ کتاب برگزیده
 • خاطرات خون‌آشام عاشق (دفتر دوم)/ داستان نوجوان/ ۱۳۹۷/ انتشارات کتاب چرخ‌فلک
 • چطور باید یک ماشین را به حمام برد (جلد۱، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • شلنگ آب فش‌فشو (جلد۲، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • شیر آب حرف گوش کن (جلد۳، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • اگر زمین مثل سیب‌زمینی چروکیده شود (جلد۴، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • با کتلت‌ها شوخی نکن (جلد۵، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • دختری با یک گوشی تلفن و آب بی‌زبان (جلد۶، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • تخم‌مرغ نیمرو بالای پشت‌بام (جلد ۷، عمه خانم و ماجراهای آبکی) / داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • بعضی از شیرها را باید بست، بعضی‌ها را باید خورد (جلد ۸، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) / داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • حرف حساب، نان و کباب (جلد ۹، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) / داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • ده میلیون لیوان آب می‌شود خیلی (جلد ۱۰، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) داستان کودک / ۱۳۹۹ / انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • ماهی بیرون از استخر / (جلد ۱۱، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) داستان کودک / ۱۳۹۹ / انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • خرچنگ خوش خط / (جلد ۱۲، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) داستان کودک / ۱۳۹۹ / انتشارات فنی ایران (نردبان)
 • گربه چه مهربان شده!/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات علمی فرهنگی (کتاب‌های پرنده آبی)
 • برف و آفتاب (داستان بیژن و منیژه)/ رمان نوجوان اقتباس از شاهنامه فردوسی/۱۳۹۸/ نشر فاطمی (کتاب‌های طوطی)
 • آهنگی برای چهارشنبه‌ها/ رمان/ ۱۳۹۸/ نشر پیدایش
 • موش سر‌به‌هوا/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • زیر سایه درخت بیعار / مجموعه داستان بزرگسال/ ۱۳۹۹ / نشر اندیشه نیکو
 • گوریل ترسناک در راه‌پله / داستان کودک (جلد اول از مجموعه شنگل و منگل و چنگل)/ ۱۳۹۹ / نردبان
 • کجا را باید سم بزنم؟ / داستان کودک (جلد دوم از مجموعه شنگل و منگل و چنگل)/ ۱۳۹۹ / نردبان
 • طوطی روی خرپشته / داستان کودک (جلد سوم از مجموعه شنگل و منگل و چنگل)/ ۱۳۹۹ / نردبان
 • گرگ بدجنس دوست‌داشتنی / داستان کودک (جلد چهارم از مجموعه شنگل و منگل و چنگل)/ ۱۳۹۹ / نردبان
 • به من بگو سمندر / داستان کودک / ۱۳۹۹ / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • بنگ، بنگ، بنگ / داستان کودک / ۱۴۰۰ / کتاب چ (نشر چشمه)
 • یک کار خیلی مهم / داستان کودک / ۱۴۰۱ / کتاب طوطی (نشر فاطمی)
 • غصه نخور گورخر (به زبان ترکی) / داستان کودک / ۱۴۰۱/ نشر تحصیل (جمهوری آذربایجان)
 • روزبه و روبزال/ داستان کودک (دو زبانه)/ ۱۴۰۱/ نشر سیاوشان
 • آقا غول خوشگل و مشگل (از مجموعه قصه‌های زرنگ) / داستان کودک / ۱۴۰۱/ انتشارات پیدایش
 • هاپولی ناز و ملوس (از مجموعه قصه‌های زرنگ) / داستان کودک / ۱۴۰۱/ انتشارات پیدایش
 • خر پرنده (از مجموعه قصه‌های زرنگ) / داستان کودک / ۱۴۰۱/ انتشارات پیدایش
 • پدربزرگ‌های هله‌هوله خور (از مجموعه قصه‌های زرنگ) / داستان کودک / ۱۴۰۱/ انتشارات پیدایش
 • لولوی قصه‌گو (از مجموعه قصه‌های زرنگ) / داستان کودک / ۱۴۰۱/ انتشارات پیدایش
 • نه مثل هرروز/ داستان کودک/ ۱۴۰۱ / کتاب چ (نشر چشمه) ♦ کتاب برگزیده
 • دل بده، دل بده/ داستان کودک نوجوان/ ۱۴۰۱ / نشر میچکا
 • مهتاب و دگمه‌ی قرمز/ داستان کودک/ ۱۴۰۱ / نشر میچکا
 • قطار جک‌لندن/ رمان بزرگسال/ ۱۴۰۱ / نشر افق
 • دوددوکرمه و خانه‌ی تازه/ داستان کودک/ ۱۴۰۲/ نشر پرتقال
 • خوراک خرگوش با سس هزارویکشب برای شیر زیرشلواری پوش/ ۱۴۰۲/ نشر پرتقال
 • خودکار سبز بنفشه / داستان کودک / ۱۴۰۲ / نشر میچکا
 • پرواز کن کوتی‌کوتی(قصه‌های كوتی كوتی-کتاب ۴) / داستان کودک / ۱۴۰۲/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • مدرسه‌ی نیشگون / مجموعه شعر و قطعه‌های طنزآمیز (گروه سنی ۱۰ سال به بالا) / ۱۴۰۲ / نشر هوپا

به زودی منتشر خواهد شد:

 • امیرکبیر فقط اسم یک خیابان نیست (ویرایش تازه)/ رمان-زندگی‌نامه / محراب قلم
 • کافه نیشگون/ مجموعه طنز نوجوان/ نشر هوپا
 • شبکه نیشگون/ مجموعه طنز نوجوان/ نشر هوپا
 • سبیل جادویی جنبل/ داستان کودک / نشر هوپا
 • عجب شبی بود/ داستان کودک/ پی‌نما

  روزی روزگاری

  فرهاد حسن‌زاده

  فرهاد حسن زاده، فروردین ماه ۱۳۴۱ در آبادان به دنیا آمد. نویسندگی را در دوران نوجوانی با نگارش نمایشنامه و داستان‌های کوتاه شروع کرد. جنگ تحمیلی و زندگی در شرایط دشوار جنگ‌زدگی مدتی او را از نوشتن به شکل جدی بازداشت. هر چند او همواره به فعالیت هنری‌اش را ادامه داد و به هنرهایی مانند عکاسی، نقاشی، خطاطی، فیلنامه‌نویسی و موسیقی می‌پرداخت؛ اما در اواخر دهه‌ی شصت با نوشتن چند داستان‌ و شعر به شکل حرفه‌ای پا به دنیای نویسندگی کتاب برای کودکان و نوجوانان نهاد. اولین کتاب او «ماجرای روباه و زنبور» نام دارد که در سال ۱۳۷۰ به چاپ رسید. حسن‌زاده در سال ۱۳۷۲ به قصد برداشتن گام‌های بلندتر و ارتباط موثرتر در زمینه ادبیات کودک و نوجوان از شیراز به تهران کوچ کرد…

  دنیای کتاب‌ها... دنیای زیبایی‌ها

  کتاب‌ها و کتاب‌ها و کتاب‌ها...

  فرهاد حسن‌زاده برای تمامی گروه‌های سنی کتاب نوشته است. او داستان‌های تصویری برای خردسالان و کودکان، رمان، داستان‌های کوتاه، بازآفرینی متون کهن و زندگی‌نامه‌هایی برای نوجوان‌ها و چند رمان نیز برای بزرگسالان نوشته است.

  ترجمه شده است

  به زبان دیگران

  برخی از کتاب‌های این نویسنده به زبان‌های انگلیسی، چینی، مالایی، ترکی استانبولی و کردی ترجمه شده و برخی در حال ترجمه به زبان عربی و دیگر زبا‌ن‌هاست. همچنین تعدادی از کتاب‌هایش تبدیل به فیلم یا برنامه‌ی رادیو تلویزیونی شده است. «نمكی و مار عينكي»، «ماشو در مه» و «سنگ‌های آرزو» از كتاب‌هايي هستند كه از آن‌ها اقتباس شده است.

  بعضی از ویژگی‌های آثار :

  • نویسندگی در بیشتر قالب‌های ادبی مانند داستان كوتاه، داستان بلند، رمان، شعر، افسانه، فانتزی، طنز، زندگينامه، فيلم‌نامه.
  • نویسندگی برای تمامی گروه‌های سنی: خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال.
  • خلق آثاری تأثیرگذار، باورپذیر و استفاده از تكنيك‌های ادبی خاص و متفاوت.
  • خلق آثاری كه راوی آن‌ها کودکان و نوجوانان هستند؛ روايت‌هايی مملو از تصویرسازی‌های عینی و گفت‌وگوهای باورپذير.
  • پرداختن به موضوع‌های گوناگون اجتماعی چون جنگ، مهاجرت، کودکان كار و خيابان، بچه‌های بی‌سرپرست يا بدسرپرست و…
  • پرداختن به مسائلی که کمتر در آثار کودک و نوجوان دیده می‌شود، مانند جنگ و صلح، طبقات فرودست، افراد معلول، اختلالات شخصیتی‌ـ‌روانی و…
  • تنوع در انتخاب شخصیت‌های محوری و كنشگر (فعال). مشخصاً دخترانی که علیه برخی باورهای غلط ایستادگی می‌کنند.
  • بهره‌گیری از طنز در کلام و روایت‌های زنده و انتقادی از زندگی مردم كوچه و بازار.
  • زبان ساده و بهره‌گیری اصولی از ویژگی‌های زبان بومی و اصطلاح‌های عاميانه و ضرب‌المثل‌ها.

  او حرف‌های غیرکتابی‌اش را این‌جا می‌نویسد.

  به دیدارش بیایید و صدایش را بشنوید