فهرست كتاب‌ها

۱. ماجراي روباه و زنبور/ داستان منظوم کودک/ چاپ اول 1370/  نشر راهگشا

۲. دفترمهران/شعر کودک / چاپ اول 1372/  نشر راهگشا

۳. مار و پله/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول 1373/ انتشارات سروش ♦ کتاب برگزیده

۴. ماشو در مه/رمان نوجوان / چاپ اول 1373/ نشر سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵. سمفوني حمام/ مجموعه داستان نوجوان /چاپ اول 1374/ نشر قدياني

۶. گاه روشن گاه تاريك/ رمان نوجوان/ چاپ اول 1374/ انتشارات مدرسه

۷. مهمان مهتاب/ رمان نوجوان-بزرگسال /چاپ اول 1375/ انتشارات صرير ♦ کتاب برگزیده

۸. بزرگترين خط‌كش دنيا/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1375/ انتشارات سوره مهر

۹. انگشت مجسمه/رمان نوجوان / چاپ اول 1376/ انتشارات سوره مهر

۱۰. آبي‌تر از آبي/بازنویسی خاطرات داستانی، نوجوان / چاپ اول 1376/ انتشارات ذكر

۱۱. بیا آواز بخوانیم/داستان کودک / چاپ اول1376/ انتشارات پریسا

۱۲. آهنگي براي چهارشنبه‌ها/ رمان نوجوان، بزرگسال / چاپ اول 1377/ انتشارات روزگار

۱۳. اميركبير فقط‌ اسم‌ يك خيابان نيست/رمان نوجوان / ۱۳۷۷ / انتشارات روزگار

۱۴. اميركبيرزندگی‌نامه ،نوجوان / چاپ اول 1377/ انتشارات مدرسه ♦ کتاب برگزیده

۱۵. كلاغ كامپيوتر/داستان بلندنوجوان / چاپ اول 1378/ انتشارات سوره مهر

۱۶. هندوانه به شرط عشق (دو داستان) مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1378/ انتشارات عصر

۱۷. داركوب و كرگدن/داستان کودک / چاپ اول 1378/ انتشارات به نشر

۱۸. هديه خيس/داستان کودک / چاپ اول 1378/ انتشارات به نشر

۱۹. روزنامه سقفي همشاگردي-جلد1 / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول 1378/ نشر افق

۲۰. بن بست حقيقت/داستان ناتمام / چاپ اول 1378/ انتشارات انجمن نويسندگان کودک و نوجوان

۲۱. نمكي و مارعينكي/رمان نوجوان / چاپ اول 1378/ انتشارات سوره مهر

۲۲. خواجه نظام‌الملكزندگی‌نامه ،نوجوان / چاپ اول 1379/ انتشارات مدرسه

۲۳. گزيده ادبيات معاصر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1379/ انتشارات نيستان

۲۴. عشق و آينه/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1379/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۲۵. چراغ لالهزندگی‌نامه داستانی اقبال لاهوری / چاپ اول 1379/ انتشارات ذكر

۲۶. روزنامه سقفي همشاگردي- جلد2 / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول 1380/ نشر افق

۲۷. دو لقمة چرب و نرم/داستان کودک / چاپ اول 1380/ انتشارات ويژه نشر ♦ کتاب برگزیده

۲۸. شكستني/رمان نوجوان / چاپ اول 1380/ انتشارات آفتاب انديشه

۲۹. مرده‌اي كه زنده شد/رمان نوجوان / چاپ اول 1380/ انتشارات آفتاب انديشه

۳۰. لولوی زيبای قصه گو/داستان کودک / چاپ اول 1380/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۳۱. سفر به خير سلطان سنجر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1381/ انتشارات ذكر

۳۲. لطيفه‌هاي ورپريده (جلدسوم روزنامه سقفی همشاگردی) /مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان / چاپ اول 1381/ انتشارات پيدايش

۳۳. همان لنگه كفش بنفش/ چاپ اول 1382/داستان کودک / كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۳۴. لبخندهاي كشمشي يك خانواده خوشبخت/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1382/ انتشارات چرخ فلك

۳۵. حیاط خلوت/رمان بزرگسال / چاپ اول 1382/ انتشارات ققنوس ♦ کتاب برگزیده

۳۶. آقارنگي و گربه ناقلا/داستان کودک / چاپ اول 1384/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۳۷. سيب سرخ سوسن / ۳ داستان کودک / چاپ اول 1384/ انتشارات به نشر

۳۸. در روزگاري كه هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1384/ انتشارات چرخ فلك

۳۹. بندرختي كه براي خودش دل داشت/مجموعه داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول 1384/ انتشارات چرخ فلك

۴۰. سنگ‌هاي آرزو/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول 1385/ انتشارات علمي فرهنگي ♦ کتاب برگزیده

۴۱. كنار درياچه نيمكت هفتم/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول 1385/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۲. قصه‌هاي كوتي كوتي/داستان کودک / چاپ اول 1386/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۴۳. دکتر قریب /زندگی‌نامه داستانی، نوجوان / چاپ اول 1386 / انتشارات مدرسه

۴۴. خنده به شرط قلقلك/مجموعه شعر نوجوان / چاپ اول 1387/ انتشارات پيدايش

۴۵. مهمان مهتاب (ويرايش جديد) /رمان بزرگسال، نوجوان / چاپ اول 1387/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۶. یکشب از هزار شب/منتخب داستان کوتاه و بلند، نوجوان / چاپ اول 1387/ انتشارات تکا

۴۷. از صداي باران خوشم مي‌آيد/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول 1387/ انتشارات حوض نقره ♦ کتاب برگزیده

۴۸. به دنبال بی‌تا/داستان کودک / چاپ اول 1387/ نشر قو

۴۹. پری نازه دست درازه/داستان کودک / چاپ اول 1388/ انتشارات به‌نشر

۵۰. عقرب‌های کشتی بمبکرمان نوجوان / چاپ اول 1388/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۵۱. دیو دیگ به سرداستان کودک / چاپ اول 1388/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۵۲. هندوانه به شرط عشق(ویرایش جدید)/ مجموعه 6 داستان نوجوان / چاپ اول 1388/ انتشارات چرخ‌فلک

۵۳. چغازنبیلمستند و داستان کودک و نوجوان/ چاپ اول 1388/ انتشارات مدرسه

۵۴. هستیرمان نوجوان / چاپ اول 1389/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۵. خوزستانمستند کودک و نوجوان / چاپ اول 1389/ انتشارات مدرسه

۵۶. پی‌تی‌کو پی‌تی‌کومجموعه داستان کودک/ چاپ اول 1391/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۷. گلستان سعدیبازآفرینی 18 حکایت از سعدی /1391/سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵۸. خاطرات خون‌آشام عاشقمجموعه داستان نوجوان/ 1392/ کتاب چرخ‌فلک

۵۹. این وبلاگ واگذار می‌شودرمان نوجوان/ 1392/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۶۰. روزگار شیرینرمان بزرگسال اقتباس از خسرو شیرین نظامی گنجوی/1392/ نشر ویدا

۶۱. درختی که خوابش می‌آمدداستان کودک/ 1393 / نشر پیدایش

۶۲. قصه‌ی طوطی خانم و آقای بازرگانبازآفرینی از مثنوی مولوی/ 1393/ انتشارات همشهری♦ کتاب برگزیده

۶۳. سرما نخوری کوتی‌کوتیمجموعه داستان کودک/ 1393 / کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان

۶۴. دنیا را بلرزان کوتی‌کوتیمجموعه داستان کودک/ 1393 / کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۶۵. بفرمایید پیراشکی شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد اول) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۶۶. چه بویی داشت جوراب‌های شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد دوم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۶۷. بگذار بروم مدرسه شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد سوم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۶۸. کلاغ بی‌نمک نخور شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد چهارم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۶۹. غذایی خوشمزه برای شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد پنجم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۷۰. خواننده‌ی نسل جوان شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد ششم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۷۱. خاله شمسی کجاست شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هفتم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۷۲. عید شما مبارک شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هشتم) داستان کودک /1393 /نشر چکه

۷۳. هویج‌بستنی / مجموعه داستان نوجوان/ 1394 / نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۷۴. زیبا صدایم کنرمان نوجوانان/ 1394/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۷۵. وقتش رسيده كمي‌ پسته بشكنيم / شعر نوجوانان/ 1394/ کانون پرورش فکری کودکان

۷۶. بشو و نشوقصه‌ی کودک/ ۱۳۹۴/ چکه

۷۷. من و غولک و قالیچه‌ی پرنده/ داستان کودک/ ۱۳۹۵/نشر شهر

۷۸. نوش‌جان آقا بزه/ قصه‌ی کودک/ ۱۳۹۵/دانش‌نگار

۷۹. جشن تولد پر دردسر/ (جلد اول، گروه ۱+۵  مجموعه رمان كودك)/ ۱۳۹۶ /  نشر افق

۸۰. مردی که خودش را پیدا کرد/ (جلد دوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۱. جنازه… با اجازه/ (جلد سوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۲. بیز… بیز… بیزینس/ (جلد چهارم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق