۱. ماجرای روباه و زنبور/ داستان منظوم کودک/ چاپ اول ۱۳۷۰/  نشر راهگشا

۲. دفترمهران/شعر کودک / چاپ اول ۱۳۷۲/  نشر راهگشا

۳. مار و پله/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۷۳/ انتشارات سروش ♦ کتاب برگزیده

۴. ماشو در مه/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۳/ نشر سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵. سمفوني حمام/ مجموعه داستان نوجوان /چاپ اول ۱۳۷۴/ نشر قدياني

۶. گاه روشن گاه تاريك/ رمان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۷۴/ انتشارات مدرسه

۷. مهمان مهتاب/ رمان نوجوان-بزرگسال /چاپ اول ۱۳۷۵/ انتشارات صرير ♦ کتاب برگزیده

۸. بزرگترين خط‌كش دنيا/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۵/ انتشارات سوره مهر

۹. انگشت مجسمه/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات سوره مهر

۱۰. آبي‌تر از آبي/بازنویسی خاطرات داستانی، نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات ذكر

۱۱. بیا آواز بخوانیم/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات پریسا

۱۲. آهنگي براي چهارشنبه‌ها/ رمان نوجوان، بزرگسال / چاپ اول ۱۳۷۷/ انتشارات روزگار

۱۳. اميركبير فقط‌ اسم‌ يك خيابان نيست/رمان نوجوان / ۱۳۷۷ / انتشارات روزگار

۱۴. اميركبيرزندگی‌نامه نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۷/ انتشارات مدرسه ♦ کتاب برگزیده

۱۵. كلاغ كامپيوتر/داستان بلندنوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات سوره مهر

۱۶. هندوانه به شرط عشق (دو داستان) مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات عصر

۱۷. داركوب و كرگدن/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات به نشر

۱۸. هديه خيس/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات به نشر

۱۹. روزنامه سقفی همشاگردی-جلد۱ / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول ۱۳۷۸/ نشر افق

۲۰. بن بست حقيقت/داستان ناتمام / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات انجمن نويسندگان کودک و نوجوان

۲۱. نمكی و مارعينكی/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات سوره مهر

۲۲. خواجه نظام‌الملكزندگی‌نامه نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات مدرسه

۲۳. گزيده ادبيات معاصر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات نيستان

۲۴. عشق و آينه/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۲۵. چراغ لالهزندگی‌نامه داستانی اقبال لاهوری / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات ذكر

۲۶. روزنامه سقفی همشاگردی- جلد۲ / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول ۱۳۸۰/ نشر افق

۲۷. دو لقمه‌ی چرب و نرم/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات ويژه نشر ♦ کتاب برگزیده

۲۸. شكستنی/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات آفتاب انديشه

۲۹. مرده‌ای كه زنده شد/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات آفتاب انديشه

۳۰. لولوی زيبای قصه گو/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۳۱. سفر به خير سلطان سنجر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۱/ انتشارات ذكر

۳۲. لطيفه‌های ورپريده (جلدسوم همشاگردی) /مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۱/ انتشارات پيدايش

۳۳. همان لنگه كفش بنفش/ چاپ اول ۱۳۸۲/داستان کودک / كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۳۴. لبخندهای كشمشی يك خانواده خوشبخت/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۲/ انتشارات چرخ فلك

۳۵. حیاط خلوت/رمان بزرگسال / چاپ اول ۱۳۸۲/ انتشارات ققنوس ♦ کتاب برگزیده

۳۶. آقارنگی و گربه ناقلا/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۲/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦  کتاب برگزیده

۳۷. سيب سرخ سوسن / ۳ داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات به نشر

۳۸. در روزگاری كه هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات چرخ فلك

۳۹. بندرختی كه برای خودش دل داشت/مجموعه داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات چرخ فلك

۴۰. سنگ‌های آرزو/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۵/ انتشارات علمی فرهنگی ♦  کتاب برگزیده

۴۱. كنار درياچه نيمكت هفتم/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۵/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۲. قصه‌های كوتی كوتی (شام سرد شد کوتی‌کوتی) /داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۶/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۴۳. دکتر قریب /زندگی‌نامه داستانی، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۶/ انتشارات مدرسه

۴۴. خنده به شرط قلقلك/مجموعه شعر نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات پيدايش

۴۵. مهمان مهتاب (ويرايش جديد) /رمان بزرگسال، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۶. یکشب از هزار شب/منتخب داستان کوتاه و بلند، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات تکا

۴۷. از صدای باران خوشم می‌آيد/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات حوض نقره ♦ کتاب برگزیده

۴۸. به دنبال بی‌تا/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۷/ نشر قو

۴۹. پری نازه دست درازه/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات به‌نشر

۵۰. عقرب‌های کشتی بمبکرمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۸/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۵۱. دیو دیگ به سرداستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۸/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۵۲. هندوانه به شرط عشق(ویرایش جدید)/ مجموعه ۶ داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات چرخ‌فلک

۵۳. چغازنبیلمستند و داستان کودک و نوجوان/ چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات مدرسه

۵۴. هستیرمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۹/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۵. خوزستانمستند کودک و نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۹/ انتشارات مدرسه

۵۶. پی‌تی‌کو پی‌تی‌کومجموعه داستان کودک/ چاپ اول ۱۳۹۱/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۷. گلستان سعدیبازآفرینی ۱۸حکایت از سعدی /۱۳۹۱/سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵۸. خاطرات خون‌آشام عاشقمجموعه داستان نوجوان/ ۱۳۹۲/ کتاب چرخ‌فلک

۵۹. این وبلاگ واگذار می‌شودرمان نوجوان/ ۱۳۹۲/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۶۰. روزگار شیرینرمان بزرگسال اقتباس از خسرو شیرین نظامی گنجوی/۱۳۹۲/ نشر ویدا

۶۱. درختی که خوابش می‌آمدداستان کودک/ ۱۳۹۳/ نشر پیدایش

۶۲. قصه‌ی طوطی خانم و آقای بازرگانبازآفرینی از مثنوی مولوی/ ۱۳۹۳/ انتشارات همشهری♦ کتاب برگزیده

۶۳. سرما نخوری کوتی‌کوتیمجموعه داستان کودک/ ۱۳۹۳/ کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان

۶۴. دنیا را بلرزان کوتی‌کوتیمجموعه داستان کودک/ ۱۳۹۳/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۶۵. بفرمایید پیراشکی شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد اول) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۶. چه بویی داشت جوراب‌های شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد دوم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۷. بگذار بروم مدرسه شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد سوم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۸. کلاغ بی‌نمک نخور شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد چهارم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۹. غذایی خوشمزه برای شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد پنجم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۰. خواننده‌ی نسل جوان شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد ششم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۱. خاله شمسی کجاست شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هفتم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۲. عید شما مبارک شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هشتم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۳. هویج‌بستنی / مجموعه داستان نوجوان/ ۱۳۹۳/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۷۴. زیبا صدایم کنرمان نوجوانان/ ۱۳۹۴/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۷۵. وقتش رسيده كمي‌ پسته بشكنيم / شعر نوجوانان/ ۱۳۹۴/ کانون پرورش فکری کودکان

۷۶. بشو و نشوقصه‌ی کودک/ ۱۳۹۴/ چکه

۷۷. من و غولک و قالیچه‌ی پرنده/ داستان کودک/ ۱۳۹۵/نشر شهر

۷۸. نوش‌جان آقا بزه/ قصه‌ی کودک/ ۱۳۹۵/دانش‌نگار

۷۹. جشن تولد پر دردسر/ (جلد اول، گروه ۱+۵  مجموعه رمان كودك)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۰. مردی که خودش را پیدا کرد/ (جلد دوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۱. جنازه… با اجازه/ (جلد سوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۲. بیز… بیز… بیزینس/ (جلد چهارم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۳. چتری با پروانه‌های سفید/ داستان کودک/ ۱۳۹۶/ نشر فاطمی