فهرست كتاب‌ها
فهرست و اطلاعات بیش از ۸۰ عنوان کتاب را اینجا ببینید.

کتاب‌های منتشر شده:

۱. ماجرای روباه و زنبور/ داستان منظوم کودک/ چاپ اول ۱۳۷۰/  نشر راهگشا

۲. دفترمهران/شعر کودک / چاپ اول ۱۳۷۲/  نشر راهگشا

۳. مار و پله/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۷۳/ انتشارات سروش ♦ کتاب برگزیده

۴. ماشو در مه/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۳/ نشر سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵. سمفونی حمام/ مجموعه داستان نوجوان /چاپ اول ۱۳۷۴/ نشر قديانی

۶. گاه روشن گاه تاريك/ رمان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۷۴/ انتشارات مدرسه

۷. مهمان مهتاب/ رمان نوجوان-بزرگسال /چاپ اول ۱۳۷۵/ انتشارات صرير ♦ کتاب برگزیده

۸. بزرگترين خط‌كش دنيا/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۵/ انتشارات سوره مهر

۹. انگشت مجسمه/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات سوره مهر

۱۰. آبی‌تر از آبی/بازنویسی خاطرات داستانی، نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات ذكر

۱۱. بیا آواز بخوانیم/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۶/ انتشارات پریسا

۱۲. آهنگی برای چهارشنبه‌ها/ رمان نوجوان، بزرگسال / چاپ اول ۱۳۷۷/ انتشارات روزگار

۱۳. اميركبير فقط‌ اسم‌ يك خيابان نيست/رمان نوجوان / ۱۳۷۷ / انتشارات روزگار

۱۴. اميركبير/ زندگی‌نامه، نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۷/ انتشارات مدرسه ♦ کتاب برگزیده

۱۵. كلاغ كامپيوتر/داستان بلندنوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات سوره مهر

۱۶. هندوانه به شرط عشق (دو داستان) مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات عصر

۱۷. داركوب و كرگدن/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات به نشر

۱۸. هديه خيس/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات به نشر

۱۹. روزنامه سقفی همشاگردی-جلد۱ / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول ۱۳۷۸/ نشر افق

۲۰. بن بست حقيقت/ داستان ناتمام / چاپ اول ۱۳۷۸/ انجمن نويسندگان کودک و نوجوان

۲۱. نمكی و مارعينكی/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۸/ انتشارات سوره مهر

۲۲. خواجه نظام‌الملك / زندگی‌نامه نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات مدرسه

۲۳. گزيده ادبيات معاصر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات نيستان

۲۴. عشق و آينه/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۲۵. چراغ لاله / زندگی‌نامه داستانی اقبال لاهوری / چاپ اول ۱۳۷۹/ انتشارات ذكر

۲۶. روزنامه سقفی همشاگردی- جلد۲ / مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان /چاپ اول ۱۳۸۰/ نشر افق

۲۷. دو لقمه‌ی چرب و نرم/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات ويژه نشر ♦ کتاب برگزیده

۲۸. شكستنی/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات آفتاب انديشه

۲۹. مرده‌ای كه زنده شد/رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات آفتاب انديشه

۳۰. لولوی زيبای قصه گو/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۰/ انتشارات پيدايش ♦ کتاب برگزیده

۳۱. سفر به خير سلطان سنجر/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۱/ انتشارات ذكر

۳۲. لطيفه‌های ورپريده (جلدسوم همشاگردی) /مجموعه خواندنی‌های طنز، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۱/ انتشارات پيدايش

۳۳. همان لنگه كفش بنفش/ چاپ اول ۱۳۸۲/داستان کودک / كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۳۴. لبخندهای كشمشی يك خانواده خوشبخت/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۲/ انتشارات چرخ فلك

۳۵. حیاط خلوت/رمان بزرگسال / چاپ اول ۱۳۸۲/ انتشارات ققنوس ♦ کتاب برگزیده

۳۶. آقارنگی و گربه ناقلا/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۲/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦  کتاب برگزیده

۳۷. سيب سرخ سوسن / ۳ داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات به نشر

۳۸. در روزگاری كه هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود/مجموعه داستان نوجوان/ چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات چرخ فلك

۳۹. بندرختی كه برای خودش دل داشت/مجموعه داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۴/ انتشارات چرخ فلك

۴۰. سنگ‌های آرزو/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۵/ انتشارات علمی فرهنگی ♦  کتاب برگزیده

۴۱. كنار درياچه نيمكت هفتم/مجموعه داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۵/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۲. شام سرد شد کوتی‌کوتی (قصه‌های كوتی كوتی-۱) /داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۶/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۴۳. دکتر قریب /زندگی‌نامه داستانی، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۶/ انتشارات مدرسه

۴۴. خنده به شرط قلقلك/مجموعه شعر نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات پيدايش

۴۵. مهمان مهتاب (ويرايش جديد) /رمان بزرگسال، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۴۶. یکشب از هزار شب/منتخب داستان کوتاه و بلند، نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات تکا

۴۷. از صدای باران خوشم می‌آيد/داستان کودک و مخاطب عام / چاپ اول ۱۳۸۷/ انتشارات حوض نقره ♦ کتاب برگزیده

۴۸. به دنبال بی‌تا/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۷/ نشر قو

۴۹. پری نازه دست درازه/داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات به‌نشر

۵۰. عقرب‌های کشتی بمبک/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۸/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۵۱. دیو دیگ به سر/ داستان کودک / چاپ اول ۱۳۸۸/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۵۲. هندوانه به شرط عشق(ویرایش جدید)/ مجموعه ۶ داستان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات چرخ‌فلک

۵۳. چغازنبیل/ مستند و داستان کودک و نوجوان/ چاپ اول ۱۳۸۸/ انتشارات مدرسه

۵۴. هستی/ رمان نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۹/ كانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۵. خوزستان/ مستند کودک و نوجوان / چاپ اول ۱۳۸۹/ انتشارات مدرسه

۵۶. پی‌تی‌کو پی‌تی‌کو/ مجموعه داستان کودک/ چاپ اول ۱۳۹۱/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۵۷. گلستان سعدی/ بازآفرینی ۱۸حکایت از سعدی /۱۳۹۱/سوره مهر ♦ کتاب برگزیده

۵۸. خاطرات خون‌آشام عاشق/ مجموعه داستان نوجوان/ ۱۳۹۲/ کتاب چرخ‌فلک

۵۹. این وبلاگ واگذار می‌شود/ رمان نوجوان/ ۱۳۹۲/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۶۰. روزگار شیرین/ رمان بزرگسال (اقتباسی از خسرو شیرین نظامی گنجوی) /۱۳۹۲/ نشر ویدا

۶۱. درختی که خوابش می‌آمد/ داستان کودک/ ۱۳۹۳/ نشر پیدایش

۶۲. قصه‌ی طوطی خانم و آقای بازرگان/ (بازآفرینی از مثنوی مولوی) / ۱۳۹۳/ انتشارات همشهری♦ کتاب برگزیده

۶۳. سرما نخوری کوتی‌کوتی (قصه‌های كوتی كوتی-۲) / ۱۳۹۳/ کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان

۶۴. دنیا را بلرزان کوتی‌کوتی (قصه‌های كوتی كوتی-۳) / ۱۳۹۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۶۵. بفرمایید پیراشکی شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد اول) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۶. چه بویی داشت جوراب‌های شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد دوم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۷. بگذار بروم مدرسه شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد سوم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۸. کلاغ بی‌نمک نخور شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد چهارم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۶۹. غذایی خوشمزه برای شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد پنجم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۰. خواننده‌ی نسل جوان شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد ششم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۱. خاله شمسی کجاست شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هفتم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۲. عید شما مبارک شیمپالو (مجموعه‌ی من+جی‌جور+شیمپالو) (جلد هشتم) داستان کودک /۱۳۹۳/نشر چکه

۷۳. هویج‌بستنی / مجموعه داستان نوجوان/ ۱۳۹۳/ نشر افق ♦ کتاب برگزیده

۷۴. زیبا صدایم کن/ رمان نوجوانان/ ۱۳۹۴/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ♦ کتاب برگزیده

۷۵. وقتش رسيده كمي‌ پسته بشكنيم / شعر نوجوانان/ ۱۳۹۴/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۷۶. بشو و نشو/ قصه‌ی کودک/ ۱۳۹۴/ چکه

۷۷. من و غولک و قالیچه‌ی پرنده/ داستان کودک/ ۱۳۹۵/نشر شهر

۷۸. نوش‌جان آقا بزه/ قصه‌ی کودک/ ۱۳۹۵/دانش‌نگار

۷۹. جشن تولد پر دردسر/ (جلد اول، گروه ۱+۵  مجموعه رمان كودك)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۰. مردی که خودش را پیدا کرد/ (جلد دوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۱. جنازه… با اجازه/ (جلد سوم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۲. بیز… بیز… بیزینس/ (جلد چهارم، گروه ۱+۵ مجموعه رمان کودک)/ ۱۳۹۶ / نشر افق

۸۳. چتری با پروانه‌های سفید/ داستان کودک/ ۱۳۹۶/ نشر فاطمی♦ کتاب برگزیده

۸۴. خاطرات خون‌آشام عاشق (دفتر دوم)/ داستان نوجوان/ ۱۳۹۷/ انتشارات کتاب چرخ‌فلک

۸۵. چطور باید یک ماشین را به حمام برد (جلد۱، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۸۶. شلنگ آب فش‌فشو (جلد۲، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۸۷. شیر آب حرف گوش کن (جلد۳، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۸۸. اگر زمین مثل سیب‌زمینی چروکیده شود (جلد۴، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۸۹. با کتلت‌ها شوخی نکن (جلد۵، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۰. دختری با یک گوشی تلفن و آب بی‌زبان (جلد۶، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی)/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۱. تخم‌مرغ نیمرو بالای پشت‌بام (جلد ۷، عمه خانم و ماجراهای آبکی) / داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۲. بعضی از شیرها را باید بست، بعضی‌ها را باید خورد (جلد ۸، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) / داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۳. حرف حساب، نان و کباب (جلد ۹، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) / داستان کودک/ ۱۳۹۸/ انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۴. ده میلیون لیوان آب می‌شود خیلی (جلد ۱۰، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) داستان کودک / ۱۳۹۹ / انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۵. ماهی بیرون از استخر / (جلد ۱۱، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) داستان کودک / ۱۳۹۹ / انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۶. خرچنگ خوش خط / (جلد ۱۲، عمه‌خانم و ماجراهای آبکی) داستان کودک / ۱۳۹۹ / انتشارات فنی ایران (نردبان)

۹۷.  گربه چه مهربان شده!/ داستان کودک/ ۱۳۹۷/ انتشارات علمی فرهنگی (کتاب‌های پرنده آبی)

۹۸.  برف و آفتاب (داستان بیژن و منیژه)/ رمان نوجوان اقتباس از شاهنامه فردوسی/۱۳۹۸/ نشر فاطمی (کتاب‌های طوطی)

۹۹. آهنگی برای چهارشنبه‌ها/ رمان/ ۱۳۹۸/ نشر پیدایش

۱۰۰. موش سر‌به‌هوا/ داستان کودک/ ۱۳۹۸/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۰۱. زیر سایه درخت بیعار / مجموعه داستان بزرگسال/ ۱۳۹۹ / نشر اندیشه نیکو

۱۰۲. گوریل ترسناک در راه‌پله / داستان کودک (جلد اول از مجموعه شنگل و منگل و چنگل)/ ۱۳۹۹ / نردبان

۱۰۳. کجا را باید سم بزنم؟ / داستان کودک (جلد دوم از مجموعه شنگل و منگل و چنگل)/ ۱۳۹۹ / نردبان

۱۰۴. طوطی روی خرپشته / داستان کودک (جلد سوم از مجموعه شنگل و منگل و چنگل)/ ۱۳۹۹ / نردبان

۱۰۵. گرگ بدجنس دوست‌داشتنی / داستان کودک (جلد چهارم از مجموعه شنگل و منگل و چنگل)/ ۱۳۹۹ / نردبان

به زودی منتشر خواهد شد:

به من بگو سمندر/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

قصه‌های زرنگ (۴ جلدی) نشر پیدایش

یک کار خیلی مهم / داستان کودک / کتاب‌های طوطی (فاطمی)

پرواز کن کوتی‌کوتی/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

  روزی روزگاری

  فرهاد حسن‌زاده

  فرهاد حسن زاده، فروردین ماه ۱۳۴۱ در آبادان به دنیا آمد. نویسندگی را در دوران نوجوانی با نگارش نمایشنامه و داستان‌های کوتاه شروع کرد. جنگ تحمیلی و زندگی در شرایط دشوار جنگ‌زدگی مدتی او را از نوشتن به شکل جدی بازداشت. هر چند او همواره به فعالیت هنری‌اش را ادامه داد و به هنرهایی مانند عکاسی، نقاشی، خطاطی، فیلنامه‌نویسی و موسیقی می‌پرداخت؛ اما در اواخر دهه‌ی شصت با نوشتن چند داستان‌ و شعر به شکل حرفه‌ای پا به دنیای نویسندگی کتاب برای کودکان و نوجوانان نهاد. اولین کتاب او «ماجرای روباه و زنبور» نام دارد که در سال ۱۳۷۰ به چاپ رسید. حسن‌زاده در سال ۱۳۷۲ به قصد برداشتن گام‌های بلندتر و ارتباط موثرتر در زمینه ادبیات کودک و نوجوان از شیراز به تهران کوچ کرد…

  دنیای کتاب‌ها... دنیای زیبایی‌ها

  کتاب‌ها و کتاب‌ها و کتاب‌ها...

  فرهاد حسن‌زاده برای تمامی گروه‌های سنی کتاب نوشته است. او داستان‌های تصویری برای خردسالان و کودکان، رمان، داستان‌های کوتاه، بازآفرینی متون کهن و زندگی‌نامه‌هایی برای نوجوان‌ها و چند رمان نیز برای بزرگسالان نوشته است.

  ترجمه شده است

  به زبان دیگران

  برخی از کتاب‌های این نویسنده به زبان‌های انگلیسی، چینی، مالایی، ترکی استانبولی و کردی ترجمه شده و برخی در حال ترجمه به زبان عربی و دیگر زبا‌ن‌هاست. همچنین تعدادی از کتاب‌هایش تبدیل به فیلم یا برنامه‌ی رادیو تلویزیونی شده است. «نمكی و مار عينكي»، «ماشو در مه» و «سنگ‌های آرزو» از كتاب‌هايي هستند كه از آن‌ها اقتباس شده است.

  بعضی از ویژگی‌های آثار :

  • نویسندگی در بیشتر قالب‌های ادبی مانند داستان كوتاه، داستان بلند، رمان، شعر، افسانه، فانتزی، طنز، زندگينامه، فيلم‌نامه.
  • نویسندگی برای تمامی گروه‌های سنی: خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال.
  • خلق آثاری تأثیرگذار، باورپذیر و استفاده از تكنيك‌های ادبی خاص و متفاوت.
  • خلق آثاری كه راوی آن‌ها کودکان و نوجوانان هستند؛ روايت‌هايی مملو از تصویرسازی‌های عینی و گفت‌وگوهای باورپذير.
  • پرداختن به موضوع‌های گوناگون اجتماعی چون جنگ، مهاجرت، کودکان كار و خيابان، بچه‌های بی‌سرپرست يا بدسرپرست و…
  • پرداختن به مسائلی که کمتر در آثار کودک و نوجوان دیده می‌شود، مانند جنگ و صلح، طبقات فرودست، افراد معلول، اختلالات شخصیتی‌ـ‌روانی و…
  • تنوع در انتخاب شخصیت‌های محوری و كنشگر (فعال). مشخصاً دخترانی که علیه برخی باورهای غلط ایستادگی می‌کنند.
  • بهره‌گیری از طنز در کلام و روایت‌های زنده و انتقادی از زندگی مردم كوچه و بازار.
  • زبان ساده و بهره‌گیری اصولی از ویژگی‌های زبان بومی و اصطلاح‌های عاميانه و ضرب‌المثل‌ها.

  او حرف‌های غیرکتابی‌اش را این‌جا می‌نویسد.

  به دیدارش بیایید و صدایش را بشنوید